Chronologie postupu ministryně spravedlnosti vůči brig. gen. Dohnalovi

Projekt: Kauza Dohnal

Zpět na projekty
 
24.04.2014
  • Dne 14. 2. 2014 na první oficiální schůzce ministryně Válkové s brig. gen. Dohnalem mu bylo řečeno, že zmilitarizoval Vězeňskou službu, a proto ministryně nepovažuje jeho setrvání na místě generálního ředitele za žádoucí a navrhla jeho odchod do civilu. Dohnal argumentoval naopak tím, si že Vězeňská služba ČR za jeho působení vedla velmi dobře a dosáhla řady úspěchů. Rovněž akcent na „zmilitarizování“ služby odmítl, naopak některé úseky zcivilnil (odbor logistiky). Ministryně mu následně předala „dopis“ kde Dohnala informuje, že s ním zahajuje řízení o odvolání z „ funkce“ generálního ředitele podle ustanovení § 178 odst. 2 písm. ) z.č.361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Jako důvod byl uveden: “Nepřesvědčivé výsledky řízení VS ČR a nedostatečné zajištění podmínek nutných pro řádný průběh výkonu veřejnosprávní kontroly ve VS“.  Předmětný „dopis“ neobsahuje žádné právní náležitosti zahájení řízení, absentuje rovněž poučení o procesních právech uvedených v § 172 a § 174 zákona o sl. poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Přesto se k tomuto dopisu gen. Dohnal dne 17. 2. 2014 vyjádřil, chronologicky popsal situaci a požádal, aby s ohledem na uvedené bylo řízení o jeho odvolání z „funkce“ ve smyslu § 179 zákona o služebním poměru zastaveno, jelikož pro takové řízení není dán právní ani věcný důvod.
  • Když bylo již zcela jasné, že Veřejnoprávní kontrola hospodaření,  která byla zahájena dne 10.2.2014 neodhalí žádné systémové pochybení  na straně brig. gen. Dohnala, byla dne 28. 2. 2014 nařízena další kontrola, tentokrát na spisovou a službu a archivnictví. Tuto kontrolu nařídila a podepsala přímo ministryně spravedlnosti. Toto její rozhodnutí bylo, ale v příkrém rozporu s § 71 odst. 1. zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. Předmětný zákon explicitně stanovuje kdo je oprávněn tuto kontrolu provádět a v tomto případě se jedná výhradně o ministerstvo vnitra a Národní archiv. Zcela jasně to dokládá i §4a zákona č.555/1992 Sb. o vězeňské službě a justiční stráži. Lze tedy předpokládat, že ze strany ministryně spravedlnosti se tedy jednalo o účelové porušení, respektive nerespektování příslušných zákonů.
  • Dne 4. 4. 2014 byl brig. gen. předvolán ministryní spravedlnosti na ministerstvo k vyhodnocení výše uvedené kontroly, která byla realizována v rozporu s platnou legislativou. Po tomto „vyhodnocení“ byl gen. Dohnal požádán, aby následoval ministryni do její pracovny. Zde mu byl předán „dopis“, kde ho ministryně odvolává dle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb.,  z „funkce“ generálního ředitele, přestože byl gen. Dohnal ustanoven (nikoli jmenován) na služební místo Generální ředitel VS ČR dle zákona č.361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. „Dopis“ rovněž neobsahuje základní právní náležitosti jako je např. poučení.,atd. Zároveň bylo brig. gen. Dohnalovi předáno dle § 179 z. č.361/2003 Sb., o sl. poměru příslušníků bez. Sborů, ve spojení s ustanovením § 76 s.ř. Usnesení o zastavení řízení týkající se odvolání z funkce (ministryní spravedlnosti  psáno „s“ funkce), neboť odpadl důvod řízení – generál Dohnal byl již odvolán….


Více v sekci dokumenty ZDE